Antwoord op vragen over het sociaal domein

Beroep indienen bij de rechter

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt tegen deze beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. U moet in principe eerst bezwaar hebben gemaakt bij de gemeente voordat u een beroepschrift kunt indienen bij de rechtbank. 

Vindt u de beslissing op uw bezwaarschrift niet helemaal duidelijk? Dan kunt u beter eerst contact opnemen met de gemeente voordat u een beroepschrift indient. 

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

Dient u beroep in bij de rechter? Dan kan de rechter bepalen dat iemand de kosten van het proces moet betalen. Dit kan voor de gemeente gelden, maar ook voor u.

Wanneer moet u de proceskosten betalen?

De rechter kan bepalen dat u de proceskosten moet betalen als u:

 • in beroep gaat; en
 • er geen kans is op een goed resultaat; en
 • u dat zelf (zonder rechtshulpverlener) had kunnen weten.

Wanneer moet de gemeente uw kosten betalen?

De rechter kan beslissen dat de gemeente uw kosten moet betalen als aan deze voorwaarden is voldaan:

 1. U maakt redelijke kosten
  De kosten zijn redelijk als duidelijk is dat u kosten moest maken om in beroep te gaan en de kosten niet te hoog zijn. Een voorbeeld van onredelijke kosten is als u een dure advocaat inhuurt om een rekenfoutje te herstellen. U had ook even de gemeente kunnen bellen.
 2. Het besluit van de gemeente wordt door de rechter vernietigd
  Het maakt niet uit waarom het besluit van de gemeente wordt vernietigd. Deze voorwaarde betekent dat uw kosten altijd worden vergoed als er gebreken aan het besluit van de gemeente zijn. U hoeft (voor de vergoeding) de gebreken niet zelf te ontdekken.

De gemeente beslist te laat op uw bezwaarschrift

Is de beslissing op uw bezwaar te laat? Dan kunt u in beroep gaan tegen het uitblijven van de beslissing. De rechter zal meestal besluiten dat de gemeente de kosten voor deze procedure moet betalen.

U trekt uw (hoger) beroep in omdat de gemeente u (gedeeltelijk) gelijk geeft

Trekt u uw beroep in omdat de gemeente u alsnog gelijk geeft? Dan kunt u de rechter vragen om een aparte uitspraak te doen om uw kosten vergoed te krijgen.

Wilt u een vergoeding voor het griffiegeld dat u hebt betaald? Dan kunt u een vergoeding aanvragen bij de gemeente.

Welke kosten kunnen worden vergoed?

De volgende kosten kunnen worden vergoed:

 • rechtsbijstand;
  De kosten kunnen alleen worden vergoed als de rechtsbijstand wordt gegeven door iemand:
  • anders dan u zelf; en
  • die voor zijn beroep rechtsbijstand geeft; en
  • waar u geen directe familie van bent.
 • kosten van een getuige, deskundige of tolk;
 • reis- en verblijfskosten;
 • inkomsten/opbrengsten die u mist doordat u bij de rechtszaak moet zijn;
 • kosten van uittreksels uit openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken;
 • kosten van een arts als hij op grond van een wet als gemachtigde voor u moet optreden. 

Andere kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de vergoeding is vastgelegd in het Besluit proceskosten bestuursrecht. In bijzondere gevallen kunt u om een hogere vergoeding vragen. De hogere vergoeding kan alleen worden gegeven als u daar om vraagt.

Als u slechts voor een deel gelijk krijgt van de rechter, kan de rechter bepalen dat uw kosten gedeeltelijk worden vergoed.

Hierna wordt beschreven hoe uw zaak door rechtbank wordt behandeld.

Ontvangstbevestiging

De rechtbank bevestigt schriftelijk de ontvangst van het beroepschrift. Hebt u een gemachtigde? Dan ontvangt hij/zij de ontvangstbevestiging.

Eventueel: aanvullen beroepschrift

Voldoet uw beroepschrift niet aan de eisen? Dan krijgt u van de rechtbank een termijn om uw beroepschrift aan te vullen.
Vult u (zonder reden) uw beroepschrift niet aan? Dan wordt uw beroepschrift niet verder behandeld.
In juridische termen wordt uw beroepschrift dan 'niet-ontvankelijk' verklaard.

Voldoet het beroepschrift wel aan de eisen en hebt u aangegeven dat u bepaalde stukken nog niet hebt of dat u het beroepschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen? Dan krijgt u van de rechtbank een termijn om dit te doen.
Als u (zonder reden) uw beroepschrift niet op tijd aanvult, wordt uw beroepschrift behandeld op basis van de informatie die rechtbank wel heeft.

Reactie gemeente

Nadat u uw beroepschrift hebt ingediend bij de rechtbank, stuurt de rechtbank uw beroepschrift en de bijbehorende stukken naar de gemeente. De gemeente moet binnen 4 weken een schriftelijke reactie op uw beroepschrift aan de rechtbank sturen. In juridische termen wordt deze reactie van de gemeente 'het verweerschrift' genoemd. De rechtbank zal het verweerschrift van de gemeente naar u (of uw gemachtigde) sturen. De rechtbank kan u en de gemeente daarna nog eens de mogelijkheid geven om te reageren.

Zitting

Daarna zal de rechtbank u (en uw gemachtigde) en de gemeente uitnodigen voor een zitting bij de rechtbank. Dat is een gesprek tussen de rechter, u (of uw gemachtigde) en een medewerker van de gemeente. Tijdens de zitting krijgt u (of uw gemachtigde) de gelegenheid om uw beroepschrift nog mondeling toe te lichten. De rechter kan u daarnaast vragen stellen over uw beroepschrift, bijvoorbeeld als bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk zijn. De gemeente krijgt ook de gelegenheid om haar standpunt mondeling toe te lichten. De rechter kan ook aan de gemeente vragen stellen over haar beslissing op uw bezwaarschrift.
Aan het einde van de zitting mag u het laatste woord voeren.
Na afloop van de hoorzitting, sluit de rechtbank het onderzoek in uw zaak.

Tot 10 dagen voor de zitting kunt u (of uw gemachtigde) nog aanvullende stukken (bewijsstukken die uw standpunt onderbouwen) bij de rechtbank indienen. Het is verstandig om kopie├źn van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te houden.

Geen zitting

De rechtbank kan het onderzoek sluiten en besluiten geen zitting te houden als:

Uw beroep kennelijk ongegrond is
Als er geen enkele goede reden bestaat voor uw beroepschrift, kan de rechtbank besluiten geen zitting te houden.
Uw beroep kennelijk gegrond is
Als eigenlijk al vaststaat dat u gelijk hebt, kan de rechtbank besluiten geen zitting te houden.
Uw beroep kennelijk niet-ontvankelijk is
Uw beroepschrift kan niet-ontvankelijk worden verklaard als u niet op tijd uw beroepschrift hebt aangevuld.

Beslistermijn

De rechtbank doet binnen 6 weken na het sluiten van het onderzoek schriftelijk uitspraak in uw zaak. In bijzondere omstandigheden kan ze deze termijn met maximaal 6 weken verlengen. U of uw gemachtigde wordt hierover geïnformeerd.

Niet eens met de uitspraak van de rechter

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) in Utrecht. Als de gemeente het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, kan ook zij in hoger beroep gaan bij de CRvB.

Het besluit van de gemeente blijft geldig zo lang de rechtbank niet over uw beroepschrift heeft beslist. Heeft de gemeente bijvoorbeeld uw uitkering beëindigd? Dan ontvangt u tijdens de behandeling van uw beroepschrift geen geld.

Kunt u de beslissing van de rechtbank niet afwachten, omdat u bijvoorbeeld in ernstige financiële problemen komt? Dan is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de rechtbank.

Dient u beroep in bij de rechter? Dan kan de rechter bepalen dat iemand de kosten van het proces moet betalen. Dit kan voor de gemeente gelden, maar ook voor u.

Wanneer moet u de proceskosten betalen?

De rechter kan bepalen dat u de proceskosten moet betalen als u:

 • in beroep gaat; en
 • er geen kans is op een goed resultaat; en
 • u dat zelf (zonder rechtshulpverlener) had kunnen weten.

Wanneer moet de gemeente uw kosten betalen?

De rechter kan beslissen dat de gemeente uw kosten moet betalen als aan deze voorwaarden is voldaan:

 1. U maakt redelijke kosten
  De kosten zijn redelijk als duidelijk is dat u deze kosten moest maken om in beroep te gaan. De kosten moeten niet onredelijk hoog zijn.
 2. Het besluit van de gemeente wordt door de rechter vernietigd
  Het maakt niet uit waarom het besluit van de gemeente wordt vernietigd. Deze voorwaarde betekent dat uw kosten altijd worden vergoed als er gebreken aan het besluit van de gemeente zijn. U hoeft (voor de vergoeding) de gebreken niet zelf te ontdekken.

Lees ook