Antwoord op vragen over het sociaal domein

Cliëntenraad

De gemeente is verplicht om regelmatig te overleggen met mensen die bijstand ontvangen of hun vertegenwoordigers. In de praktijk zal de gemeente er voor kiezen om te overleggen met een vertegenwoordiging en niet met iedereen persoonlijk.

Op veel plaatsen overlegt de gemeente met de cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad zijn de vertegenwoordigers van alle mensen in de gemeente die bijstand ontvangen. De cliëntenraad houdt zich in principe niet bezig met individuele gevallen.

Adviserende rol

De cliëntenraad is een adviesorgaan en mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle dingen die te maken hebben met de bijstand. De gemeente moet aan de cliëntenraad laten weten wat er met de adviezen is gebeurd.

Verordening cliëntenparticipatie

De gemeente moet in een verordening vastleggen hoe het overleg met de cliëntenraad geregeld is. In die verordening is het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Diemen

Samenstelling cliëntenraad

Bij de uitvoering van deze wet worden belanghebbenden betrokken door een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college. De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 personen.

Taken en bevoegdheden

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid. Het advies wordt uiterlijk 10 werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering van het beleid.

Overleg

Tussen de cliëntenraad en de betreffende portefeuillehouder vanuit het college wordt minimaal één keer per jaar overleg gevoerd. 

Laatst bijgewerkt op 04-07-2019

Lees ook