Antwoord op vragen over het sociaal domein

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een toeslag op de bijstandsuitkering voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen. De gemeente kan besluiten u een individuele inkomenstoeslag toe te kennen als u voldoet aan de voorwaarden. De gemeente bepaalt wat zij verstaat onder een langdurig laag inkomen. De gemeente moet dit beoordelen aan de hand van uw individuele omstandigheden. Daarbij moet de gemeente in ieder geval rekening houden met:

  • uw krachten en bekwaamheden, dat wil zeggen dat de gemeente zal onderzoeken wat u kunt om uw inkomen te verbeteren; en
  • de inspanningen die u hebt verricht om tot inkomensverbetering te komen. De gemeente zal dus ook kijken naar uw solliciteeractiviteiten.

Om recht te krijgen op de individuele inkomenstoeslag moet u gedurende een bepaalde periode een laag inkomen hebben. Dit wordt ook wel de referteperiode genoemd. De duur van deze referteperiode wordt door de gemeente vastgesteld. As u de referteperiode hebt doorlopen, dan is de eerste dag na die periode uw peildatum. Vanaf de peildatum kunt u individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt uitbetaald door de gemeenten. U moet een verzoek om individuele inkomenstoeslag indienen bij de gemeente waaronder uw Woonplaats valt. 

Voorzieningen voor minima

De gemeente heeft mogelijk nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, de minimavoorzieningen. Hebt u recht op individuele inkomenstoeslag? Dan hebt u vaak ook recht op die voorzieningen.


Voor wie is de individuele inkomenstoeslag bestemd?

U moet tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en rechtmatig in Nederland verblijven. Bovendien mag u op de peildatum niet gedetineerd zijn en mag u niet meer vermogen bezitten dan toegestaan voor de bijstand.

Daarnaast mag u geen uitzicht op inkomensverbetering hebben. Bent u op de peildatum Gehuwd of woont u samen? Dan gelden de voorwaarden ook voor uw partner.

De gemeente wijst een verzoek om individuele inkomenstoeslag af als u in de periode van 12 maanden onmiddelijk voorafgaande aan de aanvraag al eerder eens individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen.

Wat is de hoogte van de individuele inkomenstoeslag?

De hoogte van de individuele inkomenstoeslag wordt bepaald door uw gemeente.

Betaling

De gemeente bepaalt wanneer ze u de toeslag uitbetaalt.

Terugbetalen

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen? Dan zult u worden verplicht de individuele inkomenstoeslag terug te betalen.

Welke verplichtingen hebt u?

U moet zich na uw verzoek om individuele inkomenstoeslag houden aan verplichtingen. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente uw individuele inkomenstoeslag verlagen of een boete opleggen.

Uw verplichtingen zijn:

Verplichtingen Uitleg
Legitimatieplicht U moet zich legitimeren met een (geldig) legitimatiebewijs als de gemeente dat vraagt.
Inlichtingenplicht U moet uw gemeente alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn op uw recht op individuele inkomenstoeslag.
Medewerkingsplicht U moet meewerken aan onderzoeken die uw gemeente wil (laten) verrichten om uw recht op individuele inkomenstoeslag vast te stellen.
Correct gedrag bij de gemeente U moet zich correct gedragen tegenover alle medewerkers van de gemeente. U mag bijvoorbeeld niet schelden, niet discrimineren en geen vernielingen aanrichten.

Lees ook

Begrippen