Antwoord op vragen over het sociaal domein

Chronisch zieken en gehandicapten


Bijzondere bijstand voor hogere algemene kosten van het bestaan

Als u pensioengerechtigd bent, of als u chronisch ziek bent of gehandicapt, dan kan het dagelijks leven voor u duurder zijn dan voor andere mensen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hogere kosten voor wonen, verwarming, maaltijdvoorziening en kleding(slijtage).
De gemeente heeft het volgende bepaald over bijzondere bijstand voor hogere algemene kosten van het bestaan voor chronisch zieken, gehandicapten en pensioengerechtigden:

Regels van Gemeente Diemen

Regeling chronisch zieken en gehandicapten

Heeft u een laag inkomen en bent u gehandicapt of chronisch ziek? Dan heeft u mogelijk recht op een tegemoetkoming van de gemeente.

De tegemoetkoming bedraagt € 200 per huishouden, per jaar.

U kunt de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten aanvragen bij Team Sociale Zaken.

Soms kunt u daarnaast nog bijzondere bijstand krijgen voor extra kosten die voortkomen uit uw ziekte of handicap, bijvoorbeeld:

  • Extra kosten voor voedingsmiddelen
  • Extra kosten voor energieverbruik
  • Kosten van kledingslijtage en bewassing
  • Eigen bijdrage voor thuiszorg
  • Extra stookkosten

Informeer hiernaar bij Team Sociale Zaken.

Keuring gehandicaptenparkeerkaart

Moet u gekeurd worden voor een gehandicaptenparkeerkaart? Dan kunt u voor de kosten van de keuring bijzondere bijstand krijgen. U moet dan wel aan alle voorwaarden voldoen. Informeer hiernaar bij Team Sociale Zaken.

Laatst bijgewerkt op 05-07-2019

Lees ook