Antwoord op vragen over het sociaal domein

Schoolkosten kinderen

In principe hebt u geen recht op bijzondere bijstand voor de schoolkosten van uw minderjarige kinderen, omdat u deze kosten moet betalen van het Kindgebonden budget. Er zijn gemeenten die het beleid voeren dat er toch bijzondere bijstand wordt verstrekt voor een aantal (indirecte) schoolkosten.

Toch bijzondere bijstand?

De gemeente heeft het volgende bepaald over het verstrekken van bijzondere bijstand voor schoolkosten:

Regels van Gemeente Diemen

Gezinnen met schoolgaande leerplichtige kinderen tot 18 jaar komen vaak voor aanzienlijke extra kosten te staan zoals boekengeld en reiskosten. Mogelijk kunnen deze kosten vergoed worden via de gemeente. 

Bijzondere bijstand voor aanschaf computer

Is uw inkomen niet hoger dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm? En gaat uw kind naar de middelbare school of het voortgezet onderwijs? Dan heeft u misschien recht op bijstand voor de aanschaf van een computer.

Aanvang

De regeling gaat in de start van het schooljaar in september. U kunt er ook voor kiezen om in september van het tweede jaar te starten.

Hoogte

Elk kind heeft recht heeft tijdens de middelbare schoolperiode vanaf de brugklas eenmalig recht op vergoeding van max € 400 voor een computer, laptop of tablet.

Uitbetaling

Het bedrag wordt uitbetaald wanneer u de rekening toont aan de gemeente. Een voorlopige rekening wordt uitbetaald aan de winkel of leverancier overgemaakt.

U kunt steeds vanaf juli/augustus van een betreffend jaar een aanvraag indienen.

De gemeente kan door middel van een huisbezoek controleren of de aangeschafte computer echt in uw bezit is.

Voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs brengen vaak kosten in rekening waarvoor u geen subsidie kunt krijgen. Bijvoorbeeld kosten voor uitstapjes, festiviteiten en extra lesmateriaal. Voor deze kosten kunt u misschien recht hebben op bijzondere bijstand.

Voor extra lesmateriaal geldt het volgende:

 • de kosten en de hoogte van de kosten zijn als noodzakelijk aan te merken,
 • de noodzaak tot het maken van de kosten moet genoegzaam vast staan.

Overblijfkosten

In sommige gevallen kunt u bijzondere bijstand krijgen voor overblijfkosten.

Bijvoorbeeld wanneer u deelneemt aan het volgende en het niet overblijven van u kind(eren) zou dit belemmeren:

 • Een trajectafspraak gericht op het verkrijgen of behouden van betaalde arbeid
 • het verrichten van werkervaring of vrijwilligerswerk het volgen van noodzakelijke scholing

Aanvraag in verband met geldproblemen

Heeft u geldproblemen doordat de tegemoetkoming studiekosten in twee termijnen wordt uitbetaald? Dan heeft u misschien recht op bijzondere bijstand in afwachting van de uitbetaling van de tweede termijn. De hoogte van de bijstand is maximaal het bedrag van de tweede termijn. U krijgt de bijstand in de vorm van een lening.

Aanvraag in verband met hogere studiekosten

Voor (gedeeltelijk) leerplichtigen in het voortgezet onderwijs (exclusief HBO/WO) met een te lage tegemoetkoming in de overige studiekosten, kan bijstand worden verleend. Deze hoeft u niet terug te betalen.

Hierbij gelden als voorwaarden:

  • dat binnen het voortgezet onderwijs nog geen opleiding is afgerond,
  • dat aanspraak bestaat op de Wet tegemoetkoming studiekosten (er moet een bericht van toekenning zijn in de overige studiekosten),
  • dat de kosten als noodzakelijk zijn aan te merken, en
  • dat de noodzaak tot het maken van de kosten genoegzaam moet vaststaan (het volgen van het voortgezet onderwijs is anders niet goed mogelijk).

Reiskosten voortgezet onderwijs

Voor scholieren op het voortgezet onderwijs, met uitzondering van scholieren die MBO 1,2,3 en 4 volgen, in de regio Amsterdam kan bijzondere bijstand worden verleend voor reiskosten als de school zich op meer dan 10 kilometer van het woonadres van de scholier bevindt.

Als de school zich binnen een afstand van 10 kilometer bevindt dan dient er gebruik te worden gemaakt van een fiets. Als uw kind door bijzondere omstandigheden niet kan fietsen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

School- en materiaalkosten voor mbo-studenten van 16 en 17 jaar

School- en materiaalkosten voor mbo-leerlingen van 16 en 17 jaar die niet uit het kind gebonden budget gecompenseerd kunnen worden komen misschien voor bijstand in aanmerking.

Hoogte

De bijstand is maximaal € 575,00 per schooljaar. De eerste € 116,- moet door de ouder(s) worden betaald.
Voor het bedrag daarboven kan maximaal € 575,-per schooljaar als bijzondere bijstand worden vergoed.

Voorwaarden:

 • de kosten dragen bij aan het zo goed mogelijk kunnen volgen van de studie. Dat kan o.a. een laptop zijn.
 • U komt niet in aanmerking voor de vergoeding van het ROC voor mensen me een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm

School- en materiaalkosten voor mbo-studenten van 16 en 17 jaar

School- en materiaalkosten voor mbo-leerlingen van 16 en 17 jaar die niet uit het kind gebonden budget gecompenseerd kunnen worden komen misschien voor bijstand in aanmerking.

Hoogte

De bijstand is maximaal € 575,00 per schooljaar. De eerste € 116,- moet door de ouder(s) worden betaald.
Voor het bedrag daarboven kan maximaal € 575,-per schooljaar als bijzondere bijstand worden vergoed.

Voorwaarden:

 • de kosten dragen bij aan het zo goed mogelijk kunnen volgen van de studie. Dat kan o.a. een laptop zijn.

 • U komt niet in aanmerking voor de vergoeding van het ROC voor mensen me een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm

Bijzonder of speciaal onderwijs

Als uw kind naar bijzonder of speciaal onderwijs gaat is leerlingenvervoer een voorliggende voorziening. Wanneer leerlingenvervoer is afgewezen heeft u misschien recht op  bijzondere bijstand.

Kinderen van 18 jaar en ouder kunnen zelf een aanvraag voor bijzondere bijstand indienen. Voor kinderen van 18 jaar en ouder op het MBO, HBO of universiteit is de ov-jaarkaart een voorliggende voorziening.

Kosten huiswerkbegeleiding, remedial teaching en examentraining

Voor de kosten van bijles, remedial teaching en examentraining is bijzondere bijstand mogelijk. Dit geldt voor kinderen op de basisschool als voor kinderen in het voortgezet onderwijs.

Noodzaak

Een voorwaarde is dat de kosten noodzakelijk moeten zijn. Dit moet worden aangetoond door een verklaring van de school, ouder kindcoach of een andere bij het gezin behorende professional uit het Brede Hoed netwerk.

Voorliggende voorziening

Het aanbod van de SWD kan een passende voorliggende voorziening zijn voor de basisschool.

Hoogte en betaling

Het maximale uurtarief is € 25,-- exclusief BTW per uur en maximaal € 108,33 per maand excl. BTW.

Kost de huiswerkbegeleiding of bijles per uur minder dan
de maximale vergoeding? Dan kunnen meer uren worden vergoed tot het maximale maandbedrag. Er kan alleen betaald worden op basis van factuur, rechtstreeks aan de aanbieder.

Periode

Er wordt telkens bijzondere bijstand toegekend voor een gezamenlijk afgesproken periode en het maximaal aantal per week noodzakelijke uren. Meestal is dit voor een periode van 3 tot 9 maanden.

Laatst bijgewerkt op 05-07-2019