Antwoord op vragen over het sociaal domein

Aanvragen

Als u bijzondere bijstand wilt ontvangen, moet u die aanvragen. Hierna worden beschreven:

Hoofdregel is dat u alleen zelf bijzondere bijstand kunt aanvragen. Soms moet iemand anders de aanvraag indienen voor u of met u:

U heeft een partnerU en uw partner moeten samen de bijstand aanvragen. Ook kan een van de partners de ander schriftelijk toestemming geven de bijstand aan te vragen. 
U bent minderjarig Een van uw ouders of voogd(en) moet de bijzondere bijstand voor u aanvragen. 
U bent onder curatele gesteldUw curator moet de bijstand voor u aanvragen. 

Iemand anders mag voor u aanvragen

Soms wilt of kunt u de bijzondere bijstand niet zelf aanvragen. U kunt dan iemand machtigen de aanvraag voor u in te dienen:

U wilt of kunt de bijstand niet zelf aanvragen Uw machtiging moet schriftelijk zijn. Uw gemachtigde moet de gemeente bij het aanvragen een kopie geven.
U heeft een bewindvoerder U kunt u de bijstand zelf aanvragen of uw bewindvoerder schriftelijk machtigen dat voor u te doen.

Gevolgen van een machtiging

Machtigt u iemand de bijstand voor u aan te vragen? Dan heeft dat gevolgen:

  1. U vertrouwt de afhandeling van uw aanvraag aan de gemachtigde toe. Als de gemachtigde fouten maakt, blijft u verantwoordelijk voor deze fouten.
  2. Alle brieven van de gemeente worden aan uw gemachtigde verstuurd, behalve als uw medewerking nodig is.
  3. U moet persoonlijk blijven verschijnen als de gemeente dit vraagt.

Bijzondere bijstand moet u aanvragen bij de gemeente in uw woonplaats. Dat geldt ook als u een curator, bewindvoerder of mentor hebt. Hebt u geen vaste woonplaats? Dan moet u de bijstand aanvragen in de plaats waar u daadwerkelijk verblijft.

Hoe moet worden aangevraagd?

Bijzondere bijstand moet u in principe schriftelijk aanvragen. U moet daarvoor een aanvraagformulier invullen. U kunt het formulier ophalen bij de gemeente, en soms downloaden van de gemeentewebsite.

In de gemeente kunt u de bijzondere bijstand als volgt aanvragen:

Regels van Gemeente Diemen

U kunt bijzondere bijstand aanvragen door een aanvraagformulier uit te printen, in te vullen en in te leveren bij de gemeente.

Aanvragen:

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u een uitkering ontvangt van de gemeente.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden als u geen uitkering ontvangt van de gemeente.

Laatst bijgewerkt op 30-10-2009

Hulp bij het aanvragen 

U kunt zich bij het aanvragen laten helpen door bijvoorbeeld een familielid of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het geven van de juiste inlichtingen.

De hoofdregel is dat u de bijzondere bijstand moet aanvragen vóórdat u de kosten maakt. Soms mag u achteraf nog bijzondere bijstand aanvragen, bijvoorbeeld als u niet kon wachten met het aanschaffen van een voorziening of als uw gemeente u verplicht om kleine kosten op te sparen tot een bepaald bedrag is bereikt.

De gemeente heeft over het moment van aanvragen het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Diemen

Bijzondere bijstand wordt normaliter vooraf verstrekt. Indien u bijzondere bijstand achteraf aanvraagt zal de gemeente onderzoeken of deze toch verstrekt kan worden. Neem contact op met de gemeente. 

Laatst bijgewerkt op 16-11-2017

Vanaf het moment dat u bijzondere bijstand aanvraagt, hebt u een aantal plichten:

Verplichting Uitleg 
Legitimatieplicht U moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als de gemeente dit vraagt. 
Inlichtingenplicht U moet de gemeente alle inlichtingen geven die nodig zijn. 
MedewerkingsplichtU moet meewerken aan het onderzoek dat de gemeente doet na uw aanvraag. 
BudgetteringsplichtIndien nodig, moet u er aan meewerken dat de gemeente in uw naam uw bijzondere kosten betaalt. De gemeente kan dit alleen doen als u haar hiervoor schriftelijk machtigt.
Correct gedragU moet zich correct gedragen tegenover de medewerkers van de gemeente. U mag niet schelden, niet discrimineren, niet intimideren, geen dingen vernielen en geen fysiek geweld gebruiken. Als u iemand bedreigt, mishandelt of iets vernielt, kan de gemeente aangifte doen bij politie. Mogelijk moet u dan een schadevergoeding betalen. 

Na uw aanvraag voor bijzondere bijstand beoordeelt de gemeente of u hier recht op hebt. Dat doet ze in de volgende stappen:

Stap 1: Voldoet u aan de voorwaarden?

Na uw aanvraag zal de gemeente bekijken of u aan alle voorwaarden voldoet. Ook zal zij bekijken voor welke kosten u bijzondere bijstand hebt aangevraagd.

U bent verplicht om aan deze onderzoeken mee te werken en alle inlichtingen te geven die nodig zijn. De gemeente kan u om bewijsstukken vragen en allerlei vragen stellen.

Bewijsstukken

Hebt u een bijstandsuitkering of al eerder bijzondere bijstand aangevraagd? Dan hoeft u waarschijnlijk niet veel bewijsstukken meer te overhandigen. Bent u niet bekend bij de gemeente? Dan kan zij u ondermeer om de volgende bewijsstukken vragen:  

Paspoort, identiteitskaart of verblijfsvergunning Kentekenbewijs van uw auto
Gegevens over uw inkomen (uit loon, uitkering, alimentatie,...) Bankafschriften van uw rekeningen
Polis van uw zorgverzekering Gegevens over vermogen
Huurcontract of hypotheekakte Overzicht van aantoonbare schulden
Beschikking van de Belastingdienst over uw huurtoeslag en over uw heffingskortingen Bewijs dat uw aanvraag voor andere uitkeringen is afgewezen en dat u ook geen beroep op andere regelingen kan doen

Vragen

Hebt u een bijstandsuitkering of al eerder bijzondere bijstand aangevraagd? Dan hoeft u waarschijnlijk niet veel vragen meer te beantwoorden. Bent u niet bekend bij de gemeente? Dan kan zij u ondermeer de volgende vragen stellen:

Mogelijke vragen Uitleg
Wat is uw nationaliteit? U moet Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld om recht te hebben op bijzondere bijstand.
Wat is uw woonsituatie? Uw adresgegevens moeten overeenkomen met de  basisregistratie personen (BRP). Verder onderzoekt de gemeente met wie u woont en hoeveel woonkosten u hebt.
Wat is de hoogte van uw inkomsten en vermogen? De gemeente zal beoordelen welk gedeelte van uw inkomen en vermogen u kunt gebruiken om zelf de kosten mee te betalen.
Hebt u recht op een andere uitkering of regeling? Als de kosten op een andere manier worden vergoed, dan hebt u geen recht op bijzondere bijstand.

Stap 2: Moet u meebetalen?  

Nadat de gemeente heeft onderzocht of u aan alle voorwaarden voldoet, zal zij bekijken of u een deel van uw kosten zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van uw draagkracht. De gemeente kijkt hiervoor naar uw inkomen en vermogen én dat van uw partner.  

U hebt geen draagkracht

Als u geen draagkracht hebt, hoeft u niet mee te betalen aan uw kosten. U hebt geen draagkracht als u alleen een bijstandsuitkering hebt of een andere uitkering op bijstandsniveau.

U hebt draagkracht

De gemeente brengt uw draagkracht in mindering op de kosten. Hoeveel u moet betalen, is afhankelijk van de regels van uw gemeente:

Regels van Gemeente Diemen

Inkomen

Wat is uw draagkracht per jaar? 

U ontvangt een bijstandsuitkering U heeft geen draagkracht
U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm  U heeft geen draagkracht
U heeft een inkomen tussen de 130% en 140% van de bijstandsnorm  Van het inkomen tussen de 130% en 140% wordt 50% van het meerdere (van 130%) meegenomen in de draagkracht.
U heeft een inkomen boven 130% van de bijstandsnorm Al uw inkomen boven 130% van de bijstandsnorm is draagkracht

Als inkomen wordt aangemerkt onder andere loon uit arbeid, inkomsten als zelfstandig, uitkering/pensioen. De volgende heffingskortingen worden bij het inkomen meegerekend:

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting
  • jonggehandicapten korting (als klant gehandicapt en jonger dan 27 jaar is)
  • algemene heffingskorting minst verdienende partner

De volgende toeslagen worden niet bij het inkomen opgeteld:

  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag
  • zorgtoeslag
  • huurtoeslag

Kostendelersnorm

Voor de bepaling van de draagkracht wordt geen rekening gehouden met de kostendelersnorm.

 

 

Laatst bijgewerkt op 18-05-2017

Stap 3: U ontvangt een beschikking  

Na het onderzoek besluit de gemeente op uw aanvraag. De uitkomst ontvangt u in een beschikking.

Termijn 
In het algemeen ontvangt u de beschikking binnen 8 weken na uw aanvraag. Als u niet op tijd alle gegevens overhandigt, mag de gemeente de termijn verlengen. Ook als de gemeente de termijn niet haalt, mag ze deze één keer verlengen. U krijgt hier bericht van. Als de gemeente de termijn verlengt zonder u te berichten, kunt u in bezwaar gaan tegen het uitblijven van de beschikking. 

Inhoud van de beschikking

Een beschikking bevat meestal de volgende onderdelen:

Onderdeel  Toelichting 
Besluit In de beschikking staat of de gemeente uw aanvraag toekent, afwijst of niet in behandeling neemt en de reden daarvoor.
Verplichtingen  De gemeente kan u bijvoorbeeld verplichten om de bijstand te besteden aan de kosten die u hebt aangevraagd. Verder kan de gemeente u nog andere verplichtingen opleggen, zoals de arbeidsplicht
Vorm van de bijstand  Als uw aanvraag wordt toegekend, vermeldt de gemeente in de beschikking of u bijzondere bijstand krijgt als lening, als borgtocht of om niet
Bezwaar  In de beschikking staat hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de inhoud

Lees ook