Antwoord op vragen over het sociaal domein

Dwangsom vragen

Als de gemeente niet binnen de beslistermijn een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u 2 dingen doen:

  • U kunt een dwangsom vragen
of

Hierna worden volgende onderwerpen behandeld:

U kunt een dwangsom vragen als de gemeente niet binnen de beslistermijn besloten heeft op een aanvraag of op een bezwaarschrift dat gericht is tegen een beschikking.

Heeft de gemeente niet binnen de beslistermijn besloten op uw aanvraag of bezwaarschrift? En wilt u een dwangsom vragen? Dan moet u de gemeente een brief sturen en daarin melden dat u de gemeente in gebreke stelt. De ingebrekestelling kan soms ook digitaal (dus via internet) gebeuren. Niet iedere gemeente geeft die mogelijkheid.

De ingebrekestelling is er om de gemeente duidelijk te maken dat de beslistermijn overschreden is. U moet in uw brief duidelijk vermelden op welk besluit de ingebrekestelling betrekking heeft. Als u wegens het niet op tijd beslissen bezwaar maakt of een schriftelijke klacht indient, moet de gemeente dit zien als een schriftelijke ingebrekestelling. De gemeente zal uw bezwaar of klacht dan behandelen als een ingebrekestelling.

Termijn

Er zijn geen regels over hoe lang u de tijd heeft om de gemeente ingebreke te stellen. Het is wel zo dat u dat niet onredelijk laat kunt doen. Wat onredelijk laat is, is in iedere situatie anders. Zo kan bijvoorbeeld meespelen wanneer de aanvraag of het bezwaar is ingediend. In ieder geval is van belang of en hoe u contact gehad heeft met de gemeente.

Over welke periode moet een dwangsom betaald worden?

De gemeente moet u een dwangsom betalen vanaf de dag dat er twee weken zijn verstreken sinds:

  • de dag waarop de beslistermijn is verstreken;
én
  • de gemeente een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen van u.

De termijn van twee weken begint dus op de dag na die waarop de gemeente uw ingebrekestelling heeft ontvangen. De gemeente moet u maximaal 42 dagen lang een dwangsom betalen.

Voorbeeld 
Otto stuurt op 1 oktober een brief waarin hij de gemeente ingebreke stelt. De gemeente moet hem vanaf 15 oktober een dwangsom betalen. Otto krijgt uiterlijk tot en met 25 november een dwangsom betaald. Dan zijn er 42 dagen voorbij.  

Hoogte

De dwangsom bedraagt:

  • De eerste veertien dagen: € 20 per dag
  • De daaropvolgende veertien dagen: € 30 per dag
  • De laatste veertien dagen: € 40 per dag

De totale dwangsom kan dus oplopen tot € 1260. De gemeente moet de hoogte van de verschuldigde dwangsom vaststellen in een beschikking. In deze beschikking moet ook staan dat u een dwangsom krijgt. Bent u het niet eens met de beschikking over de dwangsom? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken en daarna in beroep gaan bij de rechter.

Lees ook