Antwoord op vragen over het sociaal domein

Toegang regelen tot de WSNP

Om toegelaten te worden tot de wettellijke schuldsaneringsregeling ‘de WSNP' moet u de volgende stappen doorlopen:

Stap 1: U moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank

Om een beroep te doen op de wettelijke schuldsaneringsregeling, de WSNP, moet er een verzoekschrift ingediend worden bij de rechtbank.

U kunt dat zelf doen, maar ook iemand van de gemeente, bijvoorbeeld een schuldhulpverlener, kan dat voor u doen. Als u zelf de aanvraag indient dan heeft u wel een verklaring nodig van de gemeente dat u geen minnelijk akkoord heeft kunnen afspreken. Daarnaast kunt u ook iemand machtigen om namens u een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

U heeft een partner 

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En wilt u gebruik maken van het WSNP-traject? Dan moet ook uw partner het verzoekschrift ondertekenen. Dat hoeft niet als u en uw partner niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd.

Stap 2: De rechter roept u op voor een hoorzitting

Zodra uw verzoekschrift door de rechter is ontvangen, wordt u opgeroepen voor een hoorzitting.

Tijdens de hoorzitting vraagt de rechter u uw verzoekschrift mondeling toe te lichten. De rechter stelt u dan bijvoorbeeld vragen over uw schulden en uw inkomsten en vraagt u waarom het niet gelukt is uw schulden af te lossen met hulp van de gemeente.

Stap 3: De rechter beslist of u wordt toegelaten tot het WSNP-traject

Nadat de rechter uw verzoekschrift heeft ontvangen en de hoorzitting is geweest, zal de rechter een vonnis uitspreken waarin zij beslist of u wordt toegelaten tot het WSNP-traject. De rechter zal daarbij kijken of u aan de voorwaarden voor toelating voldoet. Als de rechter beslist dat u wordt toegelaten tot het WSNP-traject benoemt de rechter een wat doet een WSNP-bewindvoerder? en een rechter-commissaris.

Met het uitspreken van het vonnis begint uw WSNP-traject te lopen.

U wordt niet toegelaten

Beslist de rechter dat u niet wordt toegelaten tot het WSNP-traject, dan kunt u tegen deze uitspraak binnen acht dagen in hoger beroep gaan.

Lees ook