Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bijstand & financiële situatie

Uw financiele situatie kan van invloed zijn op uw recht op bijzondere bijstand. Hierna wordt ingegaan op het recht op bijstand in de volgende situaties:

Als u en/of iemand uit uw gezin eigenaar is van een woning, kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

De gemeente bepaalt de omvang van uw vermogen

De gemeente bepaalt welk zelf deel van uw vermogen wordt betrokken bij de vraag of u de bijzondere kosten zelf kunt voldoen. Het kan voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat de aanvraag om bijzondere bijstand toch wordt afgewezen omdat u een eigen woning met overwaarde heeft.

Hebt u schulden? Dan hebt u in principe geen recht op bijzondere bijstand voor het betalen van uw schulden. Dit zijn namelijk geen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Schuldhulpverlening

Wel kunt u soms in aanmerking komen voor deelname aan schuldhulpverlening. Voor de kosten die verbonden zijn aan schuldhulpverlening, kunt u mogelijk bijzondere bijstand ontvangen. Mogelijk kunt u ook recht hebben op bijzondere bijstand voor andere kosten.  

Uitzonderingen

In 4 gevallen is het mogelijk dat u bijzondere bijstand ontvangt om uw schulden mee te betalen. U moet dan wel kunnen aantonen dat u echt schulden hebt.

Uw situatie Toelichting 
U hebt de gemeente als borg nodig voor een lening of saneringskrediet.Zie: "Borgtocht"
U hebt een belastingschuld. Als u een belastingschuld hebt over een periode waarin u (ook) bijstand ontving, dan zijn er situaties waarin u recht heeft op bijzondere bijstand om deze belastingschuld te voldoen.

Dit betreft situaties waarin u meer bijstand zou hebben ontvangen als rekening zou zijn gehouden met de correcte fiscale berekening. U moet hierbij denken aan:

  • u heeft bruto inkomsten, die in zijn geheel in mindering worden gebracht op uw uitkering. De belastingdienst berekent de belasting die u moet betalen achteraf.
  • u heeft teveel heffingskorting ontvangen, die in mindering is gebracht op uw uitkering. De belastingdienst corrigeert achteraf. 

Zaken als auto's, motoren, caravans en dergelijk zijn vermogensbestanddelen. De gemeente bepaalt of deze vermogensbestanddelen voor de beoordeling van uw draagkracht voor de bijzondere bijstand wel of niet worden meegeteld. Het kan dus voorkomen dat u een laag inkomen heeft, maar dat een aanvraag om bijzondere bijstand wordt afgewezen omdat u een auto heeft. 

Regels van Gemeente Diemen

Wel of geen vermogen

Bij de vaststelling van uw vermogen zal ook de waarde van uw auto onderzocht worden. Een auto of motor met een waarde tot maximaal € 4.500 wordt gezien als algemeen gebruikelijk en wordt niet aangemerkt als vermogen. Als de waarde meer bedraagt dan € 4.500, wordt de meerwaarde aangemerkt als vermogen. Caravans en boten worden in principe niet beschouwd als algemeen gebruikelijk.

Vaststellen van de waarde

Voor de vaststelling van de waarde van de auto’s en motoren (inclusief btw) wordt uitgegaan van de koerslijsten van de ANWB/BOVAG.
Auto's en motoren die vanwege hun leeftijd niet meer in de koerslijsten voorkomen worden niet meegerekend.

Afwijkende waardevaststelling 

Bij duidelijke verschillen tussen het voertuig en de koerslijsten, bijvoorbeeld een schade-auto of een oldtimer, kan er worden afgeweken van de standaard waardevaststelling.
Als het voertuig niet (meer) is opgenomen in de ANWB/BOVAG koerslijst, mag de waarde vastgesteld worden door telefonisch informatie in te winnen bij een erkende dealer.
Wanneer het voertuig recent is aangeschaft, dan kan de waarde worden bepaald aan de hand van de betaalde aankoopprijs, indien deze reëel is.
Voor boten en caravans wordt de waarde individueel vastgesteld op de zelfde manier.

Meerdere auto's en motoren

Wanneer u meer dan één auto of motor op uw naam heeft staan, geldt voor de andere voertuigen niet de vrijstelling van € 4.500. Deze geldt maximaal voor één vervoersmiddel.
De vrijstelling geldt voor de auto of motor die u het langst in uw bezit heeft.

 

 

Laatst bijgewerkt op 16-11-2017

Lees ook

Folders en brochures

Diemen helpt met extra geld

Begrippen