Antwoord op vragen over het sociaal domein

Toeslag voor studie

Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor een toeslag van de gemeente omdat u een studie volgt of gaat volgen. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat is de studietoeslag?

De studietoeslag is een bedrag dat u kunt ontvangen als u door een structurele medische beperking niet in staat bent om naast uw studie inkomen te verdienen. De studietoeslag wordt uitbetaald door de gemeente. U moet een verzoek om individuele indienen bij de gemeente waar u woont.

Voorzieningen voor minima

Uw gemeente heeft mogelijk nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, de minimavoorzieningen.

Voor wie is de studietoeslag bestemd?

 • U moet als rechtstreeks gevolg van een ziekte op gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verdienen;
 • U moet studiefinanciering ontvangen op grond van de WSF of een tegemoetkoming krijgen op grond van hoofdstuk 4 WTOS (leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo). Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt hier niet hieronder;
 • U mag geen recht hebben op een uitkering op grond van de Wajong.

Wat is de hoogte van de studietoeslag?

De hoogte van de studietoeslag wordt bepaald door de gemeente. U kunt hieronder zien wat uw gemeente regelt over de individuele studietoeslag:

Regels van Gemeente Diemen

Blijvende medische beperking

 • u heeft een lichamelijke of psychische beperking door een ziekte of een medisch gebrek; en
 • geen uitzicht op verbetering de komende 12 maanden; en
 • u kunt hierdoor niks bijverdienen tijdens uw studie.

Hieronder vallen de volgende zaken niet :

 • mantelzorg;
 • een gebroken been;
 • kortdurende beperkingen;
 • beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

Voorwaarden

 • U bent niet in staat om naast uw studie wat bij te verdienen door uw beperking
 • U ontvangt studiefinanciering op grond van de WSF of u krijgt een tegemoetkoming  op grond van de WTOS. Het  levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder
 • U heeft geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Aanvraag

De aanvraag voor studietoeslag dient u digitaal of schriftelijk in via het aanvraagformulier studietoeslag.
U toont bij de aanvraag de volgende stukken:

 1. een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;
 2. bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

U moet bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom u niet kan werken naast de studie.

Toekenning en uitbetaling

De studietoeslag wordt toegekend op de dag dat uw recht is ontstaan. De studietoeslag gaat in principe niet in vóór de dag van uw aanvraag. In sommige gevallen is dit wel mogelijk, de studietoeslag wordt dan in één keer uitbetaald.
De studietoeslag wordt in principe maandelijks uitbetaald.

Hoogte

De studietoeslag bedraagt een percentage van de van toepassing zijnde bijstandsnorm voor gehuwden
Dit percentage is voor personen:

 • tot 21 jaar 15%,
 • bij 21 jaar 18%,
 • bij 22 jaar 21% en
 • vanaf 23 jaar 25%.

In de maand dat u jarig bent, gaat de gemeente uit van de leeftijd die u heeft bereikt.

Medisch advies

De gemeente vraagt een medisch advies aan een onafhankelijke deskundige. Dit om te beoordelen of er sprake is van een structurele medische beperking.
In sommige gevallen ziet de gemeente hiervan af.

Nieuw medisch advies

De gemeente kan bepalen dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies wordt aangevraagd.

Laatst bijgewerkt op 27-10-2022

Betaling

De studietoeslag wordt maandelijks betaald.

Terugbetalen

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte studietoeslag heeft ontvangen? Dan kunt u worden verplicht de studietoeslag terug te betalen.

Welke verplichtingen heb ik?

U moet zich na het aanvragen van studietoeslag houden aan verplichtingen. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente uw studietoeslag verlagen.

Uw verplichtingen zijn:

Verplichtingen Uitleg
Legitimatieplicht U moet zich legitimeren met een (geldig) legitimatiebewijs als de gemeente dat vraagt.
Inlichtingenplicht U moet de gemeente alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn op uw recht op studietoeslag.

Om in aanmerking te komen voor de studietoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden. Ook de gemeentelijke regels na deze tabel aan bod komen horen daarbij:

Voorwaarden Uitleg

U bent als rechtstreeks gevolg van een ziekte op gebrek structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verwerven;

Om recht te hebben op studietoeslag moet u een structurele medische beperking hebben. En daardoor niet in staat zijn om bij te verdienen naast uw studie. Een kortdurende beperking vanwege een ziekenhuisopname is bijvoorbeeld geen structurele medische beperking.

De gemeente kan hier onderzoek naar doen.

U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren

U moet studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren (leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo) ontvangen . U moet aan de gemeente kunnen bewijzen dat u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een beschikking van DUO of door een bewijs van inschrijving van de opleiding. 

U heeft geen recht op een Wajong-uitkering Als u een Wajong-uitkering ontvangt wordt u al gecompenseerd voor het niet kunnen verdienen van inkomsten uit werk. Daarom heeft u geen recht op de studietoeslag.

De gemeente heeft ook een aantal voorwaarden opgesteld voor de individuele studietoeslag. Zie daarvoor:

Regels van Gemeente Diemen

Blijvende medische beperking

 • u heeft een lichamelijke of psychische beperking door een ziekte of een medisch gebrek; en
 • geen uitzicht op verbetering de komende 12 maanden; en
 • u kunt hierdoor niks bijverdienen tijdens uw studie.

Hieronder vallen de volgende zaken niet :

 • mantelzorg;
 • een gebroken been;
 • kortdurende beperkingen;
 • beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

Voorwaarden

 • U bent niet in staat om naast uw studie wat bij te verdienen door uw beperking
 • U ontvangt studiefinanciering op grond van de WSF of u krijgt een tegemoetkoming  op grond van de WTOS. Het  levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder
 • U heeft geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Aanvraag

De aanvraag voor studietoeslag dient u digitaal of schriftelijk in via het aanvraagformulier studietoeslag.
U toont bij de aanvraag de volgende stukken:

 1. een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;
 2. bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

U moet bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom u niet kan werken naast de studie.

Toekenning en uitbetaling

De studietoeslag wordt toegekend op de dag dat uw recht is ontstaan. De studietoeslag gaat in principe niet in vóór de dag van uw aanvraag. In sommige gevallen is dit wel mogelijk, de studietoeslag wordt dan in één keer uitbetaald.
De studietoeslag wordt in principe maandelijks uitbetaald.

Hoogte

De studietoeslag bedraagt een percentage van de van toepassing zijnde bijstandsnorm voor gehuwden
Dit percentage is voor personen:

 • tot 21 jaar 15%,
 • bij 21 jaar 18%,
 • bij 22 jaar 21% en
 • vanaf 23 jaar 25%.

In de maand dat u jarig bent, gaat de gemeente uit van de leeftijd die u heeft bereikt.

Medisch advies

De gemeente vraagt een medisch advies aan een onafhankelijke deskundige. Dit om te beoordelen of er sprake is van een structurele medische beperking.
In sommige gevallen ziet de gemeente hiervan af.

Nieuw medisch advies

De gemeente kan bepalen dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies wordt aangevraagd.

Laatst bijgewerkt op 27-10-2022

 

In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoogte
 • Betaling
 • Er wordt minder betaald
 • U moet studietoeslag terugbetalen

Hoogte

De hoogte van de studietoeslag wordt door de gemeente vastgesteld.

Zie daarvoor onderstaande richtlijn:

Regels van Gemeente Diemen

Blijvende medische beperking

 • u heeft een lichamelijke of psychische beperking door een ziekte of een medisch gebrek; en
 • geen uitzicht op verbetering de komende 12 maanden; en
 • u kunt hierdoor niks bijverdienen tijdens uw studie.

Hieronder vallen de volgende zaken niet :

 • mantelzorg;
 • een gebroken been;
 • kortdurende beperkingen;
 • beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

Voorwaarden

 • U bent niet in staat om naast uw studie wat bij te verdienen door uw beperking
 • U ontvangt studiefinanciering op grond van de WSF of u krijgt een tegemoetkoming  op grond van de WTOS. Het  levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder
 • U heeft geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Aanvraag

De aanvraag voor studietoeslag dient u digitaal of schriftelijk in via het aanvraagformulier studietoeslag.
U toont bij de aanvraag de volgende stukken:

 1. een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;
 2. bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

U moet bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom u niet kan werken naast de studie.

Toekenning en uitbetaling

De studietoeslag wordt toegekend op de dag dat uw recht is ontstaan. De studietoeslag gaat in principe niet in vóór de dag van uw aanvraag. In sommige gevallen is dit wel mogelijk, de studietoeslag wordt dan in één keer uitbetaald.
De studietoeslag wordt in principe maandelijks uitbetaald.

Hoogte

De studietoeslag bedraagt een percentage van de van toepassing zijnde bijstandsnorm voor gehuwden
Dit percentage is voor personen:

 • tot 21 jaar 15%,
 • bij 21 jaar 18%,
 • bij 22 jaar 21% en
 • vanaf 23 jaar 25%.

In de maand dat u jarig bent, gaat de gemeente uit van de leeftijd die u heeft bereikt.

Medisch advies

De gemeente vraagt een medisch advies aan een onafhankelijke deskundige. Dit om te beoordelen of er sprake is van een structurele medische beperking.
In sommige gevallen ziet de gemeente hiervan af.

Nieuw medisch advies

De gemeente kan bepalen dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies wordt aangevraagd.

Laatst bijgewerkt op 27-10-2022

 

Betaling

Heeft u recht op studietoeslag, dan zal de gemeente u die zo snel mogelijk uitbetalen. Wanneer precies bepaalt de gemeente zelf.

Soms wordt uw studietoeslag uitbetaald aan iemand anders:

Situatie  Uitbetaling 
U staat onder curatele. De  studietoeslag wordt uitbetaald aan uw curator. 
U heeft een bewindvoerder. Als de studietoeslag onder het bewind valt, dan wordt hij uitbetaald aan uw bewindvoerder.

Als de studietoeslag niet onder het bewind valt, dan wordt hij uitbetaald aan u.  
U heeft iemand gemachtigd de individuele studietoeslag te ontvangen.  De studietoeslag wordt uitbetaald aan degene die u heeft gemachtigd. 
U moet de gemeente terugbetalen.  Als u de gemeente nog een bedrag moet terugbetalen, kan de gemeente een bedrag op uw studietoeslag inhouden.

Er wordt minder betaald 

Soms heeft u recht op minder studietoeslag. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

Situatie                               Gevolg 
U komt uw verplichtingen niet na.  De gemeente kan u geen of minder individuele studietoeslag betalen.
U moet de gemeente nog terugbetalen.  Als u de gemeente nog geld moet terugbetalen, dan kan de gemeente u minder of geen individuele studietoeslag uitkeren.
U heeft iemand gemachtigd. Als u iemand gemachtigd heeft om de studietoeslag te ontvangen, dan wordt de toeslag aan uw gemachtigde uitbetaald. U kunt de machtiging altijd weer ongedaan maken.

U moet studietoeslag terugbetalen

De gemeente kan u verplichten de individuele studietoeslag (gedeeltelijk) terug te betalen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien de gemeente een administratieve fout heeft gemaakt of als u te veel studietoeslag heeft ontvangen.  

Als u studietoeslag wilt ontvangen, moet u die aanvragen. Dat kan als volgt: 

Waar aanvragen?

Studietoeslag moet u aanvragen bij de gemeente waar u op het moment van aanvraag woont. Hebt u geen vaste woonplaats? Dan moet u de studietoeslag aanvragen in de plaats waar u verblijft op de datum van aanvraag. 

Heeft u een curator, mentor of bewindvoerder? Dan moet u studietoeslag aanvragen in uw eigen woonplaats.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan moet u studietoeslag aanvragen in de gemeente waar u op de peildatum woont. 

Wanneer aanvragen

Heeft u voldaan aan alle voorwaarden? Dan kunt u studietoeslag aanvragen.

U kunt ook eerder studietoeslag aanvragen, als u weet dat u binnenkort aan alle voorwaarden voldoet. De gemeente kent dan de studietoeslag toe per de datum waarop u aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe aanvragen 

U moet bij de gemeente een verzoek om studietoeslag indienen.

In de gemeente kunt u studietoeslag als volgt aanvragen:

Regels van Gemeente Diemen

Blijvende medische beperking

 • u heeft een lichamelijke of psychische beperking door een ziekte of een medisch gebrek; en
 • geen uitzicht op verbetering de komende 12 maanden; en
 • u kunt hierdoor niks bijverdienen tijdens uw studie.

Hieronder vallen de volgende zaken niet :

 • mantelzorg;
 • een gebroken been;
 • kortdurende beperkingen;
 • beperkingen die niet dusdanig ernstig zijn dat iemand naast de studie niet meer kan werken.

Voorwaarden

 • U bent niet in staat om naast uw studie wat bij te verdienen door uw beperking
 • U ontvangt studiefinanciering op grond van de WSF of u krijgt een tegemoetkoming  op grond van de WTOS. Het  levenlanglerenkrediet van de WSF valt niet hieronder
 • U heeft geen recht heeft op een uitkering op grond van de Wajong.

Aanvraag

De aanvraag voor studietoeslag dient u digitaal of schriftelijk in via het aanvraagformulier studietoeslag.
U toont bij de aanvraag de volgende stukken:

 1. een bewijs van het ontvangen van studiefinanciering op grond van de WSF of een tegemoetkoming op grond van de WTOS;
 2. bij stage: een kopie van de stageovereenkomst waaruit de hoogte van de stagevergoeding blijkt.

U moet bij de aanvraag een deskundigenverklaring verstrekken waarin staat waarom u niet kan werken naast de studie.

Toekenning en uitbetaling

De studietoeslag wordt toegekend op de dag dat uw recht is ontstaan. De studietoeslag gaat in principe niet in vóór de dag van uw aanvraag. In sommige gevallen is dit wel mogelijk, de studietoeslag wordt dan in één keer uitbetaald.
De studietoeslag wordt in principe maandelijks uitbetaald.

Hoogte

De studietoeslag bedraagt een percentage van de van toepassing zijnde bijstandsnorm voor gehuwden
Dit percentage is voor personen:

 • tot 21 jaar 15%,
 • bij 21 jaar 18%,
 • bij 22 jaar 21% en
 • vanaf 23 jaar 25%.

In de maand dat u jarig bent, gaat de gemeente uit van de leeftijd die u heeft bereikt.

Medisch advies

De gemeente vraagt een medisch advies aan een onafhankelijke deskundige. Dit om te beoordelen of er sprake is van een structurele medische beperking.
In sommige gevallen ziet de gemeente hiervan af.

Nieuw medisch advies

De gemeente kan bepalen dat binnen een bepaalde periode een nieuw medisch advies wordt aangevraagd.

Laatst bijgewerkt op 27-10-2022

 

Hulp bij het verzoeken 

U kunt zich bij het opstellen van het verzoek laten helpen door bijvoorbeeld een familielid of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het geven van inlichtingen.

Lees ook