Antwoord op vragen over het sociaal domein

Toeslag voor studie

Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor een toeslag van de gemeente omdat u een studie volgt of gaat volgen. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

Wat is de studietoeslag?

De studietoeslag is een bedrag dat u kunt ontvangen als u door een structurele medische beperking niet in staat bent om naast uw studie inkomen te verdienen. De studietoeslag wordt uitbetaald door de gemeente. U moet een verzoek om individuele indienen bij de gemeente waar u woont.

Voorzieningen voor minima

Uw gemeente heeft mogelijk nog andere regelingen voor mensen met een laag inkomen, de minimavoorzieningen.

Voor wie is de studietoeslag bestemd?

  • U moet als rechtstreeks gevolg van een ziekte op gebrek structureel niet in staat zijn naast de studie inkomsten te verdienen;
  • U moet studiefinanciering ontvangen op grond van de WSF of een tegemoetkoming krijgen op grond van hoofdstuk 4 WTOS (leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo). Het levenlanglerenkrediet van de WSF valt hier niet hieronder;
  • U mag geen recht hebben op een uitkering op grond van de Wajong.

Wat is de hoogte van de studietoeslag?

De hoogte van de studietoeslag wordt bepaald door de gemeente. U kunt hieronder zien wat uw gemeente regelt over de individuele studietoeslag:

Betaling

De studietoeslag wordt maandelijks betaald.

Terugbetalen

Blijkt achteraf dat u te veel of ten onrechte studietoeslag heeft ontvangen? Dan kunt u worden verplicht de studietoeslag terug te betalen.

Welke verplichtingen heb ik?

U moet zich na het aanvragen van studietoeslag houden aan verplichtingen. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente uw studietoeslag verlagen.

Uw verplichtingen zijn:

Verplichtingen Uitleg
Legitimatieplicht U moet zich legitimeren met een (geldig) legitimatiebewijs als de gemeente dat vraagt.
Inlichtingenplicht U moet de gemeente alle informatie verstrekken die van invloed kan zijn op uw recht op studietoeslag.

Om in aanmerking te komen voor de studietoeslag moet u voldoen aan de volgende voorwaarden. Ook de gemeentelijke regels na deze tabel aan bod komen horen daarbij:

Voorwaarden Uitleg

U bent als rechtstreeks gevolg van een ziekte op gebrek structureel niet in staat om naast uw studie inkomsten te verwerven;

Om recht te hebben op studietoeslag moet u een structurele medische beperking hebben. En daardoor niet in staat zijn om bij te verdienen naast uw studie. Een kortdurende beperking vanwege een ziekenhuisopname is bijvoorbeeld geen structurele medische beperking.

De gemeente kan hier onderzoek naar doen.

U ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren

U moet studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren (leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo) ontvangen . U moet aan de gemeente kunnen bewijzen dat u studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren ontvangt. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van een beschikking van DUO of door een bewijs van inschrijving van de opleiding. 

U heeft geen recht op een Wajong-uitkering Als u een Wajong-uitkering ontvangt wordt u al gecompenseerd voor het niet kunnen verdienen van inkomsten uit werk. Daarom heeft u geen recht op de studietoeslag.

De gemeente heeft ook een aantal voorwaarden opgesteld voor de individuele studietoeslag. Zie daarvoor:

 

In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoogte
  • Betaling
  • Er wordt minder betaald
  • U moet studietoeslag terugbetalen

Hoogte

De hoogte van de studietoeslag wordt door de gemeente vastgesteld.

Zie daarvoor onderstaande richtlijn:

 

Betaling

Heeft u recht op studietoeslag, dan zal de gemeente u die zo snel mogelijk uitbetalen. Wanneer precies bepaalt de gemeente zelf.

Soms wordt uw studietoeslag uitbetaald aan iemand anders:

Situatie  Uitbetaling 
U staat onder curatele. De  studietoeslag wordt uitbetaald aan uw curator. 
U heeft een bewindvoerder. Als de studietoeslag onder het bewind valt, dan wordt hij uitbetaald aan uw bewindvoerder.

Als de studietoeslag niet onder het bewind valt, dan wordt hij uitbetaald aan u.  
U heeft iemand gemachtigd de individuele studietoeslag te ontvangen.  De studietoeslag wordt uitbetaald aan degene die u heeft gemachtigd. 
U moet de gemeente terugbetalen.  Als u de gemeente nog een bedrag moet terugbetalen, kan de gemeente een bedrag op uw studietoeslag inhouden.

Er wordt minder betaald 

Soms heeft u recht op minder studietoeslag. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

Situatie                               Gevolg 
U komt uw verplichtingen niet na.  De gemeente kan u geen of minder individuele studietoeslag betalen.
U moet de gemeente nog terugbetalen.  Als u de gemeente nog geld moet terugbetalen, dan kan de gemeente u minder of geen individuele studietoeslag uitkeren.
U heeft iemand gemachtigd. Als u iemand gemachtigd heeft om de studietoeslag te ontvangen, dan wordt de toeslag aan uw gemachtigde uitbetaald. U kunt de machtiging altijd weer ongedaan maken.

U moet studietoeslag terugbetalen

De gemeente kan u verplichten de individuele studietoeslag (gedeeltelijk) terug te betalen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde indien de gemeente een administratieve fout heeft gemaakt of als u te veel studietoeslag heeft ontvangen.  

Als u studietoeslag wilt ontvangen, moet u die aanvragen. Dat kan als volgt: 

Waar aanvragen?

Studietoeslag moet u aanvragen bij de gemeente waar u op het moment van aanvraag woont. Hebt u geen vaste woonplaats? Dan moet u de studietoeslag aanvragen in de plaats waar u verblijft op de datum van aanvraag. 

Heeft u een curator, mentor of bewindvoerder? Dan moet u studietoeslag aanvragen in uw eigen woonplaats.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan moet u studietoeslag aanvragen in de gemeente waar u op de peildatum woont. 

Wanneer aanvragen

Heeft u voldaan aan alle voorwaarden? Dan kunt u studietoeslag aanvragen.

U kunt ook eerder studietoeslag aanvragen, als u weet dat u binnenkort aan alle voorwaarden voldoet. De gemeente kent dan de studietoeslag toe per de datum waarop u aan alle voorwaarden voldoet.

Hoe aanvragen 

U moet bij de gemeente een verzoek om studietoeslag indienen.

In de gemeente kunt u studietoeslag als volgt aanvragen:

 

Hulp bij het verzoeken 

U kunt zich bij het opstellen van het verzoek laten helpen door bijvoorbeeld een familielid of iemand uit uw vrienden- of kennissenkring. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor het geven van inlichtingen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.