Antwoord op vragen over het sociaal domein

Bezwaar maken bij de gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen.

Neemt de gemeente geen beslissing binnen de beslistermijn? Dan kunt u tegen het uitblijven van een beslissing in beroep gaan. Ook kunt u een dwangsom vragen. Als de gemeente niet op tijd een beslissing neemt, wordt dit ook wel een ‘fictieve weigering’ genoemd.

Als u de beslissing niet duidelijk vindt, kunt u beter eerst contact opnemen met de gemeente voordat u een bezwaarschrift indient. Houd er wel rekening mee dat u het bezwaarschrift moet indienen binnen zes weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

U kunt in bezwaar gaan als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente.

De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken

U hebt 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn start de dag nadat het besluit van de gemeente aan u is verzonden.

Lukt het niet om binnen zes weken een volledig bezwaarschrift in te dienen? Dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als u nog niet alle gegevens of bewijsstukken in uw bezit hebt waarmee u uw standpunt wilt onderbouwen. In het voorlopige bezwaarschrift vermeldt u dan dat u bepaalde stukken nog opstuurt of dat u het bezwaarschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen. Zie verder: “De behandeling van uw bezwaarschrift”. Het is verstandig om kopieën van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te bewaren.

Eisen aan het bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u het bezwaarschrift hebt geschreven of getypt;
 • Een omschrijving of een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • Waarom u bezwaar maakt;
 • Uw handtekening.

Het adres van de gemeente

In de beslissing (ook wel: beschikking) van de gemeente staat meestal het adres waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten.

In uw gemeente is dat het volgende adres:

Regels van Gemeente Diemen

Bent u het niet eens met een beslissing op bijvoorbeeld een aanvraag voor bijzondere bijstand? Dan kunt u bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Laatst bijgewerkt op 04-07-2019

Het indienen van uw bezwaarschrift

U kunt uw bezwaarschrift per post versturen. Als u dat per aangetekende post doet, kunt u aantonen dat u het bezwaarschrift (op een bepaalde datum) hebt verstuurd. U kunt het bezwaarschrift ook persoonlijk afgeven bij de gemeente. Vergeet in dat geval niet te vragen om een ontvangstbewijs.

Een gemachtigde

U kunt uw bezwaarschrift ook iemand anders laten indienen, bijvoorbeeld door een vriend, een familielid, een medewerker van de vakbond, een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat. U moet die ander wel machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen. Een kopie van deze machtiging moet uw gemachtigde (bij de indiening van het bezwaarschrift) aan de gemeente toesturen.

Is uw gemachtigde een advocaat of rechtsbijstandverlener? Dan kan hij bij de gemeente een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de kosten die u moet maken voor het indienen van uw bezwaarschrift.

Hierna wordt beschreven hoe de gemeente uw bezwaarschrift behandelt.

Ontvangstbevestiging

De gemeente bevestigt schriftelijk de ontvangst van uw bezwaarschrift. Hebt u een gemachtigde? Dan ontvangt hij/zij de ontvangstbevestiging.

Eventueel: aanvullen bezwaarschrift

Als uw bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, krijgt u van de gemeente een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen. Bijvoorbeeld als u uw adres niet hebt vermeld, het bezwaarschrift niet hebt ondertekend of geen redenen hebt vermeld waarom u het niet eens bent met het besluit.
Als u zonder reden uw bezwaarschrift niet aanvult, wordt uw bezwaarschrift niet verder behandeld. In juridische termen wordt uw bezwaarschrift dan niet-ontvankelijk verklaard.

Voldoet het bezwaarschrift wel aan de eisen en hebt u aangegeven dat u bepaalde stukken nog niet hebt of dat u het bezwaarschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen? Dan krijgt u van de gemeente een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen. Als u zonder reden uw bezwaarschrift niet op tijd aanvult, wordt het behandeld op basis van de informatie die de gemeente wel heeft.

Hoorzitting

Wanneer uw bezwaarschrift compleet is, zal de gemeente u uitnodigen voor een hoorzitting. Als u een gemachtigde hebt, worden u en uw gemachtigde uitgenodigd om naar de hoorzitting te komen. Een hoorzitting is een gesprek tussen u en een of meerdere medewerker(s) van de gemeente of een bezwaarcommissie. Tijdens de hoorzitting krijgt u de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. De gemeente of de commissie kan u vragen stellen over uw bezwaarschrift, bijvoorbeeld als bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk zijn. U kunt iemand meenemen naar de hoorzitting, bijvoorbeeld een familielid of kennis.

Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunt u aanvullende stukken bij de gemeente inleveren. Het is verstandig om kopieën van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te houden.

U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Als u niet naar de hoorzitting wilt komen, kunt u zich bij de gemeente afmelden.

Na de hoorzitting neemt de gemeente een beslissing.

Beslistermijn

De gemeente moet binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn een beslissing nemen.

Deze termijn is langer in de volgende situaties:

 • Uw bezwaarschrift was niet compleet en de gemeente heeft u een termijn gegeven om het bezwaarschrift aan te vullen. De termijn wordt dan verlengd met het aantal weken of dagen die u hebt gekregen om uw bezwaarschrift aan te vullen.
 • Er is een bezwaarschriftencommissie ingesteld.
  De termijn bedraagt in dat geval 12 weken in plaats van 6 weken.

De gemeente mag de termijn verlengen

De gemeente kan de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen als zij u hierover schriftelijk heeft geïnformeerd. Daarna kan de gemeente de beslistermijn alleen verlengen met uw instemming.

De gemeente beslist niet op tijd

Als de gemeente geen beslissing neemt binnen de beslistermijn en u ook niet tijdig heeft geïnformeerd over een eventuele verlenging van de termijn, dan is er sprake van een 'fictieve weigering'. Tegen een fictieve weigering kunt u twee dingen doen:

 1. beroep instellen;
 2. een dwangsom vragen.

Niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift> Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente? En moet u daar kosten voor maken? Dan is de gemeente soms verplicht om deze kosten te vergoeden. U kunt het verzoek om de kosten te vergoeden samen met uw bezwaarschrift indienen.

Wanneer moet de gemeente uw kosten vergoeden?

Uw kosten hoeven niet altijd te worden vergoed. Er gelden de volgende voorwaarden:

 1. U maakt redelijke kosten
  Dat betekent dat onnodig gemaakte kosten niet worden vergoed. Welke kosten onnodig zijn hangt af van de situatie.
 2. U vraagt op tijd om de vergoeding
  Daarmee wordt bedoeld dat u om de vergoeding heeft verzocht voordat de gemeente op uw bezwaar heeft beslist.
 3. De beslissing wordt veranderd omdat de gemeente iets inhoudelijk fout heeft gedaan. Dit geldt niet als de gemeente hier niets aan kon doen. Hierbij moet u denken aan situaties als bijvoorbeeld de volgende: de gemeente heeft uw bijstandsaanvraag afgewezen omdat u teveel vermogen zou hebben. De gemeente heeft echter een rekenfout gemaakt, u heeft helemaal niet teveel vermogen. De aanvraag wordt alsnog toegekend.

Lees ook

Begrippen